Prodej RD Strážnice s pozemkem.

Přihláška

Podklady 

Jedná se o lokalitu BI - Bydlení Individuální. Ochranné pásmo městské památkové zóny. Dům se dá zbourat. Stavět s přihlédnutím k okolní zástavě s konzultací projektu s památkovým ústavem.  

Konzultace PÚ ve Veselí nad Moravou tel: 518 670 216, případně přímo v Brně.  


Kontakty na sloučené pracoviště: územní plánování, životní prostředí, památková ochrana

 https://www.veseli-nad-moravou.cz/odbor-zivotniho-prostredi-a-uzemniho-planovani-zpup-kontakty/os-3751/p1=77541

Územní plán: 

BI plochy bydlení - individuální

Hlavní využití: pro bydlení v rodinných domech. 

Přípustné využití: související, podmiňující nebo doplňující hlavní využití, které slouží obyvatelům v takto vymezené ploše. Stavby a zařízení technické a dopravní infrastruktury. 

Podmíněně přípustné využití: slučitelné s hlavním využitím za podmínky, že nesnižuje zejména svým objemem a provozem kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše. V dalším stupni projektové dokumentace bude prokázáno, že v chráněných venkovních prostorech, v chráněných venkovních prostorech staveb a chráněných vnitřních prostorech staveb nebudou překračovány hygienické limity hluku stanovené právním předpisem na úseku ochrany veřejného zdraví, a to v souhrnu kumulativních jevů. 

Nepřípustné využití: stavby, zařízení a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí a veřejné zdraví překračují nad přípustnou mez limity stanovené v souvisejících právních předpisech nebo takové důsledky vyvolávají druhotně, včetně činností a zařízení chovatelských a pěstitelských. 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: Prostorové uspořádání nové zástavby musí vycházet z charakteru stávající zástavby. Maximální možná výška zástavby jsou 2 nadzemní podlažíPloty

Levý plot od silnice patří sousedům. Pravý plot je váš hranici pozemku tvoří ( dům a pokračování plotu v zahradě) 

Štíty

Štíty sousedních domu by podle provedení požární ochrany neměly být společné.